gorean life — kajkelli: since the arab spring, tourism in egypt…